پذیرنده شوید

فروشنده حقوقی هستید اگر:

 

۱- شرکت ثبت شده دارای کد اقتصادی هستید.
۲- گواهی ثبت نام یا معافیت مالیاتی دارید.
۳- کارت ملی دارید.

فروشنده حقیقی هستید اگر:

 

۱- کارت ملی دارید.
۲- گواهی ثبت نام مالیاتی دارید.
(الزامی نیست)